Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Nowy dyrektor sprzedaży

Stanisław Pieczara, nowy dyrektor sprzedazy w firmie Ricoh Polska.

Sta­ni­sław Pie­cza­ra do­łącza do ze­spo­łu Ri­coh Pol­ska zostając nowym dy­rek­to­rem sprze­da­ży po­łączo­nych dzia­łów han­dlo­wych. Od po­nad 20 lat jest za­wo­do­wo zwi­ąza­ny z ob­sza­rem urządzeń dru­ku­jących i usług IT. Przez ostat­nie 15 lat pra­co­wał w struk­tu­rach Xe­rox z suk­ce­sa­mi za­rządza­jąc ryn­kiem sys­te­mów pro­duk­cyj­nych w ob­sza­rze sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, oraz od­po­wia­da­jąc za współpra­cę z part­ne­ra­mi. „Je­ste­śmy w fa­zie dy­na­micz­ne­go roz­wo­ju i chce­my w pe­łni wy­ko­rzy­stać po­ten­cjał na­szego zróżni­co­wa­ne­go port­fo­lio, obej­mu­jące­go urządze­nia dru­ku­jące do biur, sys­te­my pro­duk­cyj­ne, usłu­gi IT czy na­sze Se­rvi­ce Ope­ra­tions Cen­tre w War­sza­wie, w którym pra­cu­je po­nad 140 spe­cja­li­stów i eks­per­tów za­pew­nia­jących pierw­szą i dru­gą li­nię wspar­cia. Sta­ni­sław ze swo­im wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w sprze­da­ży kom­plek­so­wych pro­jek­tów obej­mu­jących wie­lo­let­nie umo­wy usłu­go­we, naj­wy­ższy­mi umie­jęt­no­ścia­mi w za­rządza­niu sprze­da­żą i sze­ro­ką wie­dzą tech­nicz­ną wes­prze na­szą or­ga­ni­za­cję w osi­ągni­ęciu na­szych ce­lów” - podkreśla To­masz Na­za­ruk, Pre­zes Za­rządu oraz Dy­rek­tor Za­rządza­jący Ri­coh Pol­ska.

„Bar­dzo się cie­szę, że do­łączam do ze­spo­łu Ri­coh. Wśród naj­wa­żniej­szych za­dań ja­kie przede mną sto­ją, znaj­du­je się wdro­że­nie stra­te­gii w ka­na­le bez­po­śred­nim i part­ner­skim na­sta­wio­nej na trans­for­ma­cję cy­fro­wą, kon­cen­tra­cja ze­spo­łu na sprze­da­ży no­wych usług, szcze­gól­nie w ob­sza­rze IT i Com­mu­ni­ca­tion Se­rvi­ces oraz uzy­ska­nie pe­łnej sy­ner­gii we współpra­cy z no­wo za­ku­pio­ną przez Ri­coh spółką Sim­pli­ci­ty” - dodaje Sta­ni­sław Pie­cza­ra.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty