Kalendarium

20-23.04.2021 · drupa on-line

18-20.05.2021 · Viscom, Duesseldorf

22-24.06.2021 · InPrint, Monachium

12-15.09.2021 · Fespa, Amsterdam

21-24.09.2021 · Labelexpo, Bruksela

Nowy dyrektor sprzedaży

Stanisław Pieczara, nowy dyrektor sprzedazy w firmie Ricoh Polska.

Sta­ni­sław Pie­cza­ra do­łącza do ze­spo­łu Ri­coh Pol­ska zostając nowym dy­rek­to­rem sprze­da­ży po­łączo­nych dzia­łów han­dlo­wych. Od po­nad 20 lat jest za­wo­do­wo zwi­ąza­ny z ob­sza­rem urządzeń dru­ku­jących i usług IT. Przez ostat­nie 15 lat pra­co­wał w struk­tu­rach Xe­rox z suk­ce­sa­mi za­rządza­jąc ryn­kiem sys­te­mów pro­duk­cyj­nych w ob­sza­rze sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, oraz od­po­wia­da­jąc za współpra­cę z part­ne­ra­mi. „Je­ste­śmy w fa­zie dy­na­micz­ne­go roz­wo­ju i chce­my w pe­łni wy­ko­rzy­stać po­ten­cjał na­szego zróżni­co­wa­ne­go port­fo­lio, obej­mu­jące­go urządze­nia dru­ku­jące do biur, sys­te­my pro­duk­cyj­ne, usłu­gi IT czy na­sze Se­rvi­ce Ope­ra­tions Cen­tre w War­sza­wie, w którym pra­cu­je po­nad 140 spe­cja­li­stów i eks­per­tów za­pew­nia­jących pierw­szą i dru­gą li­nię wspar­cia. Sta­ni­sław ze swo­im wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w sprze­da­ży kom­plek­so­wych pro­jek­tów obej­mu­jących wie­lo­let­nie umo­wy usłu­go­we, naj­wy­ższy­mi umie­jęt­no­ścia­mi w za­rządza­niu sprze­da­żą i sze­ro­ką wie­dzą tech­nicz­ną wes­prze na­szą or­ga­ni­za­cję w osi­ągni­ęciu na­szych ce­lów” - podkreśla To­masz Na­za­ruk, Pre­zes Za­rządu oraz Dy­rek­tor Za­rządza­jący Ri­coh Pol­ska.

„Bar­dzo się cie­szę, że do­łączam do ze­spo­łu Ri­coh. Wśród naj­wa­żniej­szych za­dań ja­kie przede mną sto­ją, znaj­du­je się wdro­że­nie stra­te­gii w ka­na­le bez­po­śred­nim i part­ner­skim na­sta­wio­nej na trans­for­ma­cję cy­fro­wą, kon­cen­tra­cja ze­spo­łu na sprze­da­ży no­wych usług, szcze­gól­nie w ob­sza­rze IT i Com­mu­ni­ca­tion Se­rvi­ces oraz uzy­ska­nie pe­łnej sy­ner­gii we współpra­cy z no­wo za­ku­pio­ną przez Ri­coh spółką Sim­pli­ci­ty” - dodaje Sta­ni­sław Pie­cza­ra.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Media w czasach koronawirusa...

Kryzys koronawirusowy dotarł do świata mediów. Co prawda jest wystarczająco dużo do relacjonowania, i nie tylko w tematach ekonomicznych, ale i cyfryzacja postępuje bardzo szybko, jak i również związany z nią rodzaj i forma przekazywania informacji. Czy będziemy chcieli przyzwyczaić się do tego nowego świata mediów? Ze względu na obwarowania rządowe, tylko telewizja publiczna lub krajowe agencje prasowe, mogą uczestniczyć w rządowych konferencjach prasowych, a za pośrednictwem tych kanałów mogą zadawać pytania osoby z innych mediów. Niektórym to bardzo na rękę… Można zasadnie zadać pytanie o czynnik filtrujący.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty