Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Duesseldorf

16-18.02.2022 · Rema Days, Nadarzyn

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

26-29.04.2022 · Labelexpo, Bruksela

31.05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Nowy dyrektor sprzedaży

Stanisław Pieczara, nowy dyrektor sprzedazy w firmie Ricoh Polska.

Sta­ni­sław Pie­cza­ra do­łącza do ze­spo­łu Ri­coh Pol­ska zostając nowym dy­rek­to­rem sprze­da­ży po­łączo­nych dzia­łów han­dlo­wych. Od po­nad 20 lat jest za­wo­do­wo zwi­ąza­ny z ob­sza­rem urządzeń dru­ku­jących i usług IT. Przez ostat­nie 15 lat pra­co­wał w struk­tu­rach Xe­rox z suk­ce­sa­mi za­rządza­jąc ryn­kiem sys­te­mów pro­duk­cyj­nych w ob­sza­rze sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, oraz od­po­wia­da­jąc za współpra­cę z part­ne­ra­mi. „Je­ste­śmy w fa­zie dy­na­micz­ne­go roz­wo­ju i chce­my w pe­łni wy­ko­rzy­stać po­ten­cjał na­szego zróżni­co­wa­ne­go port­fo­lio, obej­mu­jące­go urządze­nia dru­ku­jące do biur, sys­te­my pro­duk­cyj­ne, usłu­gi IT czy na­sze Se­rvi­ce Ope­ra­tions Cen­tre w War­sza­wie, w którym pra­cu­je po­nad 140 spe­cja­li­stów i eks­per­tów za­pew­nia­jących pierw­szą i dru­gą li­nię wspar­cia. Sta­ni­sław ze swo­im wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w sprze­da­ży kom­plek­so­wych pro­jek­tów obej­mu­jących wie­lo­let­nie umo­wy usłu­go­we, naj­wy­ższy­mi umie­jęt­no­ścia­mi w za­rządza­niu sprze­da­żą i sze­ro­ką wie­dzą tech­nicz­ną wes­prze na­szą or­ga­ni­za­cję w osi­ągni­ęciu na­szych ce­lów” - podkreśla To­masz Na­za­ruk, Pre­zes Za­rządu oraz Dy­rek­tor Za­rządza­jący Ri­coh Pol­ska.

„Bar­dzo się cie­szę, że do­łączam do ze­spo­łu Ri­coh. Wśród naj­wa­żniej­szych za­dań ja­kie przede mną sto­ją, znaj­du­je się wdro­że­nie stra­te­gii w ka­na­le bez­po­śred­nim i part­ner­skim na­sta­wio­nej na trans­for­ma­cję cy­fro­wą, kon­cen­tra­cja ze­spo­łu na sprze­da­ży no­wych usług, szcze­gól­nie w ob­sza­rze IT i Com­mu­ni­ca­tion Se­rvi­ces oraz uzy­ska­nie pe­łnej sy­ner­gii we współpra­cy z no­wo za­ku­pio­ną przez Ri­coh spółką Sim­pli­ci­ty” - dodaje Sta­ni­sław Pie­cza­ra.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty