Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Duesseldorf

16-18.02.2022 · Rema Days, Nadarzyn

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

26-29.04.2022 · Labelexpo, Bruksela

31.05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Oferta maszyn regenerowanych

Xe­ikon stworzył pro­gra­m REX skierowany do dru­kar­ni po­szu­ku­jące pod­sta­wo­wych, nie­dro­gich cy­fro­wych roz­wi­ązań pro­duk­cyj­nych, które spe­łnią ocze­ki­wa­nia klien­tów do­ty­czące krót­szych se­rii, pro­duk­cji na czas i do­sto­so­wy­wa­nia. Jest to ważne, gdyż próg in­we­sty­cyj­ny dla pro­fe­sjo­nal­nych roz­wi­ązań dru­ku cy­fro­wego mo­że być pro­ble­mem dla mniej­szych firm, które chcą we­jść na ten no­wy ry­nek. Pro­gram REX będzie ofe­ro­wał sze­reg re­ge­ne­ro­wa­nych dru­ka­rek Xe­ikon, sta­no­wi­ących atrak­cyj­ną i nie­dro­gą opcję dla dru­ka­rek i kon­wer­te­rów, którzy chcą roz­sze­rzyć swo­ją dzia­łal­no­ść o apli­ka­cje cy­fro­we. Dzi­ęki pro­gra­mo­wi REX re­ge­ne­rowane są star­sze ma­szy­ny, instalowane naj­now­sze ak­tu­ali­za­cje i cy­fro­wy in­ter­fejs w naj­now­szej wer­sji prze­pły­wu pra­cy: X-800 6.0. Maszyny, które prze­szły przez pro­gram REX, są na­stęp­nie po­now­nie ofe­ro­wa­ne na ryn­ku po bar­dzo atrak­cyj­nych cenach z ta­ką sa­mą gwa­ran­cją, jak wszyst­kie no­we sprze­da­wa­ne dru­kar­ki Xe­ikon. Sprze­daż maszyny opar­tej na pro­gra­mie REX będzie ofe­ro­wa­na z jed­nym z pa­kie­tów Se­rvi­ce Pack Xe­ikon. Do­stęp­nych jest wie­le opcji po­zio­mu usług za­pew­nia­jących la­ta nie­za­wod­nej dzia­łal­no­ści.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty