Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Duesseldorf

16-18.02.2022 · Rema Days, Nadarzyn

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

26-29.04.2022 · Labelexpo, Bruksela

31.05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Epson na liście „A”

 

Firma Epson została wysoko oceniona za działania na rzecz ochrony środowiska oraz transparentności.

Firma Ep­son po raz pierw­szy zna­la­zła się na pre­sti­żo­wej Li­ście „A” organizacji Carbon Disclosure Project (CDP) za działania przeciwko zmianom kli­ma­tycz­nym i ochro­nie bez­pie­cze­ństwa wo­dy. „Dla fir­my Ep­son jest to istot­ny i zna­czący cer­ty­fi­kat. Zna­le­zie­nie się na li­ście CDP po­ma­ga nam od­na­le­źć no­we mo­żli­wo­ści dzia­łań w za­kre­sie ochro­ny kli­ma­tu i śro­do­wi­ska, których wy­ma­ga­ją na­si in­we­sto­rzy i klien­ci na ca­łym świe­cie. Spo­śród 5800 oce­nia­nych firm, Ep­son jest jed­ną z nie­licz­nych, które uzy­ska­ły podwój­ne ozna­cze­nie „A”. Ta pre­sti­żo­wa li­sta sta­no­wi moc­ny sy­gnał dla na­szych klien­tów po­szu­ku­jących pro­duk­tów i usług przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska, a ta­kże dla na­szych part­ne­rów bi­zne­so­wych i in­we­sto­rów”- mówi Hen­ning Ohls­son, Di­rec­tor of CSR w Ep­son Eu­ro­pe.

Producent wy­ko­rzy­stu­je funk­cjo­nal­ne i pre­cy­zyj­ne tech­no­lo­gie, po­dej­mu­jąc dy­na­micz­ne dzia­ła­nia w ce­lu zmniej­sze­nia wpły­wu swo­ich pro­duk­tów i ope­ra­cji bi­zne­so­wych na śro­do­wi­sko w ka­żdym miej­scu ła­ńcu­cha war­to­ści. W pa­ździer­ni­ku 2019 ro­ku fir­ma po­twier­dzi­ła przy­jęcie za­le­ceń Task For­ce on Cli­ma­te­-re­la­ted Fi­nan­cial Di­sc­lo­su­res (TCFD) - obec­no­ść na li­ście A jest według niej wy­ni­kiem ści­słe­go prze­strze­ga­nia wy­mo­gów CDP do­ty­czących za­le­ceń TCFD.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty