Kalendarium

20-23.04.2021 · drupa on-line

18-20.05.2021 · Viscom, Duesseldorf

22-24.06.2021 · InPrint, Monachium

12-15.09.2021 · Fespa, Amsterdam

21-24.09.2021 · Labelexpo, Bruksela

Epson na liście „A”

 

Firma Epson została wysoko oceniona za działania na rzecz ochrony środowiska oraz transparentności.

Firma Ep­son po raz pierw­szy zna­la­zła się na pre­sti­żo­wej Li­ście „A” organizacji Carbon Disclosure Project (CDP) za działania przeciwko zmianom kli­ma­tycz­nym i ochro­nie bez­pie­cze­ństwa wo­dy. „Dla fir­my Ep­son jest to istot­ny i zna­czący cer­ty­fi­kat. Zna­le­zie­nie się na li­ście CDP po­ma­ga nam od­na­le­źć no­we mo­żli­wo­ści dzia­łań w za­kre­sie ochro­ny kli­ma­tu i śro­do­wi­ska, których wy­ma­ga­ją na­si in­we­sto­rzy i klien­ci na ca­łym świe­cie. Spo­śród 5800 oce­nia­nych firm, Ep­son jest jed­ną z nie­licz­nych, które uzy­ska­ły podwój­ne ozna­cze­nie „A”. Ta pre­sti­żo­wa li­sta sta­no­wi moc­ny sy­gnał dla na­szych klien­tów po­szu­ku­jących pro­duk­tów i usług przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska, a ta­kże dla na­szych part­ne­rów bi­zne­so­wych i in­we­sto­rów”- mówi Hen­ning Ohls­son, Di­rec­tor of CSR w Ep­son Eu­ro­pe.

Producent wy­ko­rzy­stu­je funk­cjo­nal­ne i pre­cy­zyj­ne tech­no­lo­gie, po­dej­mu­jąc dy­na­micz­ne dzia­ła­nia w ce­lu zmniej­sze­nia wpły­wu swo­ich pro­duk­tów i ope­ra­cji bi­zne­so­wych na śro­do­wi­sko w ka­żdym miej­scu ła­ńcu­cha war­to­ści. W pa­ździer­ni­ku 2019 ro­ku fir­ma po­twier­dzi­ła przy­jęcie za­le­ceń Task For­ce on Cli­ma­te­-re­la­ted Fi­nan­cial Di­sc­lo­su­res (TCFD) - obec­no­ść na li­ście A jest według niej wy­ni­kiem ści­słe­go prze­strze­ga­nia wy­mo­gów CDP do­ty­czących za­le­ceń TCFD.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Media w czasach koronawirusa...

Kryzys koronawirusowy dotarł do świata mediów. Co prawda jest wystarczająco dużo do relacjonowania, i nie tylko w tematach ekonomicznych, ale i cyfryzacja postępuje bardzo szybko, jak i również związany z nią rodzaj i forma przekazywania informacji. Czy będziemy chcieli przyzwyczaić się do tego nowego świata mediów? Ze względu na obwarowania rządowe, tylko telewizja publiczna lub krajowe agencje prasowe, mogą uczestniczyć w rządowych konferencjach prasowych, a za pośrednictwem tych kanałów mogą zadawać pytania osoby z innych mediów. Niektórym to bardzo na rękę… Można zasadnie zadać pytanie o czynnik filtrujący.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty